Regulamin
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin określa warunki i zasady usług transportowych oraz spedycyjnych pomiędzy Wielką Brytanią i Polską, oraz Polską i Wielką Brytanią przez firmę TOP BOX service.
2. TOP BOX service zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym, z którymi ma podpisaną stosowną umowę na taką usługę.
3. Złożenie zamowienia na stronie topbox-service.co.uk, e-mailowo, telefonicznie lub u naszych Agentów oraz dokonanie płatności stanowi dowód zapoznania się i akceptacji tego regulaminu, zasad pakowania i cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tego regulaminu, zasad pakowania i cennika oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usługi.
4. Firmie TOP BOX service przysługuje prawo zastawu przesyłki celem zabezpieczenia należności , w szczególności należnego wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usług dopóki TOP BOX service może rozporządzać przesyłką na podstawie dokumentów.

Regulamin - Zakres usług transportowych:
1. TOP BOX service świadczy usługi w zakresie: przesyłek paczkowych, przeprowadzek oraz ładunków komercyjnych.
2. Firma TOP BOX service przyjmuje do przewozu paczki - przesylki o poniżysz parametrach:
Maksymalna waga jednostkowa: 30 kg
Maksymalna długość: 175 cm
Maksymalny wymiar: długość + szerokość + wysokość = 250 cm
Maksymalna waga gabarytowa: 35
Wagę gabarytową paczki obliczamy ze wzoru (wymiary w cm): Dlugość x Wysokość x szerokość / (podzielone przez) 6000
3. Paczki, które przekraczają powyższe parametry mogą zostać przyjęte do transportu po wcześniejszym skonsultowaniu się z biurem TOP BOX service. Wycena takich paczek jest dokonywana indywidualnie.
4. Ładunki komercyjne i przeprowadzki wyceniane sa indywidualnie.
5. W przypadku stwierdzenia przekroczenia deklarowanej wagi lub dopuszczalnych wymiarów paczki, zanim opuści ona terytorium Wielkiej Brytanii lub Polski - może zostać zwrócona do nadawcy na jego koszt lub może być doliczona dodatkowa doplata do takiej paczki.
6. Jeżeli odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana zleceniodawcy na jego koszt.

Regulamin - Warunki wysyłania paczki:
1.Nadawca jest zobowiązany wydać przesyłkę TOP BOX service w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
Opakowanie powinno:
> być zamknięte i zabepieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma
> być odpowiednio wytrzymałe.
> uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów
> być opisane, gdy wymagaja tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: "ostrożnie szkło", "góra/dół", "nie przewracać", itp.
> pozbawione zabezpieczeń mogących uszkodzić te i inne przewożone przesyłki Karton powinien być maksymalnie wypełniony przez zapakowaną zawartość, a w przypadku niedoboru zawartości w stosunku do rozmiarów opakowania powinny być zastosowane dodatkowe wypełniacze, aby uniemożliwić poruszanie się przedmiotów w paczce.
2. Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu adres, który musi być czytelny a w szczególności musi posiadać kod pocztowy i nr telefonu.
3. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. TOP BOX service nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób.
4. W przypadku, gdy Nadawca odda TOP BOX service przesyłkę nie opakowaną lub opakowaną niewłaściwie TOP BOX service bedzie uprawniony do zapakowania przesyłki we właściwy sposób na koszt Nadawcy lub odmówić przyjecia przesyłki do przewozu.

Regulamin - Rzeczy wykluczone z przewozu:
1.TOP BOX service odmawia przyjęcia do przewozu albo może odstąpić od wykonania usługi, jeżeli:
>przesyłka zawiera rzeczy niezabezpieczone lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję
>przesyłka zawiera narkotyki lub leki i srodki psychotropowe
>przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej częsci zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo
>przesylka zawiera: alkohol, papierosy, tytoń i wszelkiego rodzaju odżywki dla sportowców.
>przesyłki zawierają żywe rośliny i zwierzęta
>przesyłki zawierają zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce
>przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych
>przesyłki zawierają dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
>przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki
> przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa
> przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez organy adminstracji publicznej
> przesyłka nie ma sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne.
2. Firma TOP BOX service nie jest zobowiązana do kontrolowania przesyłek pod względem zawartości rzeczy zabronionych do przewozu jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i kontrolowania nadanej przesyłki w przypadku jakichkolwiek podejrzeń. Kontrola dokonana jest przez podmiot do tego wyznaczony. Jeżeli towary takie są wykryte w przesyłce, to są niszczone lub powiadamia się właściwe służby.
3. TOP BOX service nie odpowiada za przewóz rzeczy łamliwych i kruchych, podatnych na uszkodzenia, ktore wymagają specjalnego traktowania podczas transportu: artykuły elektroniczne, rzeczy szklane, materiały w stanie płynnym itp. chyba że transport takich rzeczy jest uzgodniony wcześniej z biurem.

Regulamin - Odpowiedzialność przewoźnika:
1. Przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjeciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy.
2. Przewoźnik jest zwolniony od tej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie, uszkodzenia lub opóźnienie spowodowane zostało winą osoby uprawnionej, jej zleceniem nie wynikającym z winy przewoźnika, wadą własną towaru lub oklicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.
3. Przewoźnik jest zwolniony od swej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie towaru powstało ze szczególnego niebezpieczeństwa wynikającego z jednej lub kilku nastepujących przyczyn :
>brak lub wadliwe opakowanie,
>jeżeli towary, ze względu na swe naturalne właściwości, w razie braku lub wadliwego opakowania, narażone są na zaginięcie lub uszkodzenie
>naturalne właściwości niektórych towarów, mogące powodować całkowite lub częściowe ich zaginięcie albo uszkodzenie, w szczególności przez połamanie, rdzę, samoistne wewnętrzne zepsucie, wyschnięcie, wyciek, normalny ubytek lub działanie robactwa i gryzoni.
4. TOP BOX service nie ponosi odpowiedzialności z tytulu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich.
5. TOP BOX service nie ponosi odpowiedzialności z tytulu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, jeżeli nie można przypisać TOP BOX service winy, a w szczególności jeśli:
przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, kodzie pocztowym lub
miejscowości odbiorcy)
adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy)
zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartościądeklarowaną przy wysłaniu
zaistnieje siła wyższa, m.in. trudne warunki pogodowe, strajki, awaria samochodu itp.

Regulamin - Reklamacje:
1. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia jak i zaginięcia przesyłki muszą być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki. Reklamacje mozna składać w formie listu oraz listu elektronicznego (emaila).
2. Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Nadawcę wszelkich należności wynikających z transportu.
3. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
4. Zgłoszenie reklamacja powinno zawierać: > nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego tytuł reklamacji > kwotę roszczenia i dokumenty uzasadniające dochodzenie roszczenia w zgłoszonej wysokosci (paragony) > kopię deklaracji nadania paczki > kopię protokolu sporządzonego na wniosek i w obecności Nadawcy lub Odbiorcy
5. Po rozpatrzeniu reklamacji TOP BOX service powiadamia Reklamującego, w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, o uznaniu, częsciowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji.
6. Jeżeli odbiorca przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz z przewoźnikiem jego stanu albo nie zgłosiwszy przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących ogólnie rodzaj braku lub uszkodzena najpóźniej w chwili dostawy, jeśli idzie o widoczne braki lub uszkodzenia, lub w siedem dni od daty dostawy, nie wliczając niedziel i dni świątecznych, jeśli idzie o braki lub uszkodzenia niewidoczne - domnimywa się , jeżeli nie ma dowodu przeciwnego, że otrzymał towar w stanie nienaruszony i powoduje to wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.
7. W sprawach nieuregulaowanych niniejszymi Warunkami stosuje się odpowiednie przepisy prawne.
Kontakt Telefoniczny
Tel. PL (+48) 500 044 778
Tel UK (+44) 077 3221 0207
Tel UK (+44) 077 3221 0209
Kontakt Pocztowy
206 Cricklade Road
SN2 8AT Swindon
UK
Tutaj Nadasz Paczki
Gosia Tavel
61 The Mall
W5 3TA
Londyn, EALING

Polish Delicatessen
324 Oxford Road
RG30 1AF
Reading


Polish Specialities
81 Wilkins Road
OX4 2JB
Oxford